Menu Sluiten

Algemene leveringsvoorwaarden

Vooraf een van de belangrijkste voorwaarden in onderstaand verhaal:

Indien u een product op maat of naar wens hebt laten maken bij Hond-en-Handicap/Specials4Dogs (dat geldt dus oa. voor polsbanden en braces waarbij u maten in hebt moeten vullen), dan kunnen die NIET geruild of geretourneerd worden. In enkele gevallen kan het wel, maar dat is ter beoordeling aan Hond-en-Handicap/Specials4Dogs.

Bovenstaande geldt ook indien uw hond, hoe verdrietig ook, inmiddels overleden is. In dit geval kan het nog wel eens zijn dat Hond-en-Handicap/Specials4Dogs een uitzondering maakt, maar dan moet het product nog niet verzonden zijn.

In principe dus, zoals beneden aan ook staat, GEEN ruilen of retourneren van op maat gemaakte producten

 

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden die gelden voor:

ALLE winkels van Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz):

 • Specials4Dogs
 • Specials4Dogs via de site Hond-en-Handicap
 • Voor orders die geplaatst zijn tijdens sessies van Hond-en-Handicap
 • Alle orders/bestellingen die telefonisch, per email, schriftelijk of mondeling zijn geplaatst

Algemene voorwaarden

Algemene handels- en leveringsvoorwaarden van Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz)

1) Al onze aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende dertig dagen na de aanbieding doch worden door ons vrijblijvend gedaan en Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz) behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is.

Aanbiedingen met korting:

Indien er bij een aanbieding staat dat er nog maar X aantal van aanwezig zijn en die voor een kortingsprijs verkocht worden, dan geldt: OP = OP.

Indien u er dan toch meer bestelt, dan geldt voor het aantal dat meer is dan de aangeboden hoeveelheid de NORMALE prijs (tenzij bij de aanbieding anders is vermeld)

2) Aanbiedingen en overeenkomstbevestiging

 1. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de, bij de eventuele aanvraag, verstrekte gegevens, modellen, tekeningen, ontwerpen etc. De wederpartij, nader te noemen: koper, zal ons vrijwaren tegenover iedere aanspraak van (een) derde(-n) ter zake.
 1. Een overeenkomst komt alleen tot stand na acceptatie van uw bestelling bij Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz)y. U krijgt per email bericht als uw bestelling niet geaccepteerd wordt.

c. Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz) kan te allen tijde bestellingen weigeren of al dan niet andere voorwaarden aan de bestelling te verbinden. Mochten er veranderingen in de voorwaarden zijn, maakt Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz) u dit schriftelijk

kenbaar. Indien een bestelling niet geaccepteerd wordt door Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz) wordt dit uiterlijk binnen tien dagen aan u kenbaar gemaakt. Eventuele betalingen die door koper zijn gedaan, worden dan direct gecrediteerd.

3) De opgegeven prijzen gelden voor levering af magazijn of winkel, exclusief verzendkosten, inclusief omzetbelasting (btw), tenzij door ons uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

4) De prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro’s, inclusief het BTW-tarief van 21%.

5) Levering geschiedt af magazijn of winkel tenzij anders is overeengekomen en pas nadat de betaling is ontvangen, tenzij anders overeengekomen

6) Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een leveringstermijn van 30 dagen overschreden wordt, zonder dat dat uitdrukkelijk vermeld is bij de beschrijving van een artikel, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden. Door Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz) mondeling verstrekte levertijden zijn ALTIJD een schatting. Levertijden hangen meestal af van derden, de leveranciers, douane en pakketdiensten.

7) Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst zijn eerst bindend voor partijen indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.

8) Wij behouden ons het recht voor, indien één of meerdere zaken niet leverbaar zijn, om de koopovereenkomst gedeeltelijk, dat wil zeggen met betrekking tot die zaak of zaken, te ontbinden tegen evenredige vermindering van de koopprijs of na overleg met de koper, vergelijkbare zaken te leveren.

9) Levering en verzending:

 1. Als een bestelling door Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz) verzonden is krijgt u, het track&trace nummer. U kunt dan via http://www.tracktrace.nl/ het pakket volgen.
 2. Als een pakket volgens PostNL bij u is aangereikt, maar u heeft het niet ontvangen, dan kunt u bij PostNL een onderzoek laten instellen. U heeft GEEN recht op vergoeding.
 3. Indien u het pakket aangetekend wilt ontvangen, dan kunt u dat aangeven in het commentaargedeelte bij de bestelling. Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz) zal in dat geval € 7,50 bij het verschuldigde bedrag optellen.

U wordt hiervan op de hoogte gebracht in een aparte mail

U kunt een bestelling Passen en Ophalen op het winkeladres. U dient echter vooraf te betalen of contant bij ophalen.

10) Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz) gerechtigd de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst te ontbinden

11) Wij verplichten ons jegens de koper om zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als overeen gekomen. Wij verbinden ons jegens de koper om zaken te leveren die:

 1. Van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;
 2. Overeenstemmen met eventuele monsters, modellen of afbeeldingen, die door of namens de koper ter beschikking zijn gesteld

12) Aflevering en garantie:

 1. Bij aflevering van de zaken dient de koper deze nauwkeurig te inspecteren zo nodig per omgaande te reclameren. Eventuele gebreken die naderhand worden geconstateerd en die in redelijkheid niet door de koper bij aflevering konden worden gezien, dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie dagen nadat in redelijkheid zulks (alsnog) kon worden geconstateerd aan ons bekend te worden gemaakt op straffe van verval van rechten.
 2. Op elektrische en/of elektronische apparatuur verlenen wij garantie, zoals door de fabrikant aangeven. Deze garantie geldt ook voor onze hondenbedden en voor andere zaken indien zulks vermeld is.
 3. Voor aankopen via internet geldt de wettelijke bepaling dat koper gerechtigd is een product binnen zeven werkdagen na ontvangst, zonder opgaaf van reden te retourneren. Koper ontvangt dan het geld dat hij voor dat product betaald heeft terug, incl. berekende verzendkosten. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van koper. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Uitgesloten van omruilen zijn alle producten die op maat of naar wens van koper gemaakt worden, tenzij er duidelijke fouten gemaakt zijn buiten schuld van koper of indien er fabricage fouten in het product zitten.
 5. Indien u een bestelling bent komen afhalen en passen, dan kan alleen geretourneerd worden indien er gebreken zijn die tevoren niet zichtbaar waren.

13) Voorraad:

Indien in de winkel Specials4Dogs staat dat een product “op voorraad” dient men daaronder te verstaan dat het artikel besteld kan worden en niet dat het daadwerkelijk op voorraad is. Dit ligt helaas aan de beperkte voorraadfunctie van de gebruikte winkelsoftware.

14) Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

15) De administratie van Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz) wordt te alle tijde geacht een juiste weergave te zijn van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen, mits het tegendeel bewezen wordt.

16) Door het plaatsen van een order bij Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz) aanvaardt de koper deze algemene handels- en verkoopvoorwaarden en aanvaardt deze voorts dat deze deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen koper en Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz)

17) De in artikel 15 genoemde koopovereenkomst bevat alle tussen de koper en Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz) gemaakte afspraken en komt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken.

18) Ter zake van alle verbintenissen en rechtsvorderingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

19) Eventuele geschillen over alle verbintenissen en rechtsvorderingen zullen naar gelang de absolute bevoegdheid in eerste instantie worden berecht door de relatief bevoegde Kantonrechter, althans de Arrondissementsrechtbank te Arnhem.

20) De eventuele nietigheid of niet geldigheid van één of meerdere van bovenstaande artikelen laat de geldigheid van de andere bepalingen onverlet.

Klachten:

Mocht u ondanks onze zorg klachten hebben over de producten of over onze

dienstverlening, dan kunt u uw klacht het liefst per E-mail sturen naar sengyeszti@outlook.com

Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz) zal binnen 2 weken proberen uw klacht op te lossen met een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.

Garantievoorwaarden

Alle producten worden onder volledige niet goed – geld terug garantie geleverd.

Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz)y staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken.

De koper kan geen beroep doen op de niet goed – geld terug garantie:

 1. Indien de koper de zaken heeft verwaarloosd.
 2. Indien de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Sengyeszti (Hond-en-Handicap/Kwispel Biznizz) zijn verricht.
 3. Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buitenkomende oorzaken of onheil.
 4. Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
 5. Indien het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.
 6. Indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 7. Indien het product op maat of naar wens gemaakt is.
 8. Indien de koper het product bij afhalen heeft gepast en goed bevonden, tenzij er gebreken zijn die ten tijde van passen niet zichtbaar waren.

Retourzendingen :

Retourzendingen dienen van te voren aangemeld te zijn per:

 • E-mail : ssengyeszti@outlook.com
 • Telefoon: 06-15584144

Retourzendingen dienen binnen 14 dagen in originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd en voldoende gefrankeerd opgestuurd te worden aan:

Sengyeszti

Groen van Prinstererstraat 5

6882 JG Velp

Nederland

Betaling : Betaling van de door u bestelde artikelen geschiedt op de volgende wijze:

 1. Via Paypal: hanneke@kwispelbiznizz.nl
 2. Dmv overschrijven vooraf op rekening: NL36 INGB 00 044 994 93 t.n.v JWCGM Bonekamp
 3. Betalen bij Afhalen en Passen

Als wij de producten op voorraad hebben, worden ze direct na het ontvangen van uw betaling verzonden.

Indien ze niet op voorraad zijn, dan ontvangt u daarvan bericht indien de levertijd langer dan 10 dagen gaat duren.

Producten die uit het buitenland komen hebben doorgaans een langere levertijd (meestal 3 – 4 weken, afhankelijk van de doorloopsnelheid bij de douane).